COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

За проекта

 Заглавие на проекта
"Съхраняване и развитие на културните традиции - фактор за превенция на социалното изключване при младите хора "
Целите са насочени към развитие и обмен на добри практики за превенция на социалното изключване при учениците от най- ранна възраст чрез съхраняване и развитие на културните традиции и са в релевантност на целите на образователните политики на партньорските региони и тези, посочени в актовете, приети в рамките на Европейския съюз, преди всичко в Стратегията „Европа 2020“, както и в документите на ООН в областта на образованието.

Тематиката води към утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие; засилване на европейското измерение на училищното образование и разгръщане на творчеството и иновациите; насърчаване придобиването  на универсални ключови социални и граждански умения,  компепентности за културно съзнание и изява; повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на ползвателите.

Атрактивните и иновативни дейности /Woorkblok, работни обмени, извънкласни  и училищни практики, учебни сесии, семинар, конференция, информационни кампании/, са съобразени със социалните позиции и служебните отговорности на ползвателите и предпочитанията на учениците и родителите, при спазване на принципите за доброволност и превенция от дискриминация и осигуряват устойчивост на резултатите.

Универсален подход е модулното участие на ползвателите в дейностите, което осигурява възможност за  пълноценно изпълняване на служебните задължения и своевременно прилагане придобитите европейски знания и опит за подобряване на образованието в партньорските  региони.

The objectives are directed to development and exchange of good practices for prevention of the social exclusion of the pupils from the earliest age through saving and development of the cultural traditions and are relevant to the objectives of the educational policies of the partner regions and those shown on the directives adopted within the European Union mainly in Europe 2020 strategy so as the documents of the UN in the education sphere.
The subject matters leads towards establishment of the equality, social intimacy and the active civic participation, increase of the European dimension of the school education and the expansion of creativity and innovations, encourage of acquisition of key social and civic skills, competences for cultural conscientiousness and expression, increase of the individual and institutional capacity of the beneficients. The attractive and innovative activities (Workblog, work exchanges, out-of-class and school practices, sessions, seminar, conferences, information campaigns) are in accordance with the social positions and official responsibilities of the beneficients and the pupils’ and parents’ preferences bewaring the principles of voluntarity and discrimination prevention and provide sustainability of results.
Universal approach is the module participation of the beneficients in the project activities which would provide them the opportunity to fulfill their official duties fully and apply the acquired European knowledge and experience for approval of education in the partner regions in duly time.