COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

неделя, 30 декември 2012 г.

Christmas 2012

Christmas time is the most awaited holiday for children. Kids really like bake gingerbread. Older students come help them. After the kids decorate gingerbread. At Christmas time comes Santa Claus and brings gifts. All are together and happy. It is fantastic time!

неделя, 9 декември 2012 г.

St. Nikola’s Day

    The pupils from Class 2B of St. Sofronii Vrachanski School with class teacher Mrs Vesela Valcheva cordially shared the holiday with lots of guests. Among them there were teachers who work on the project, representatives of the RIE and bank clerks from ProCredit Bank. We gifted the others with warmth and tenderness in the cold December evening as used to help people St. Nikolai Wonder Worker. In a very interesting way the pupils reenacted the festival implicating the tradition and contemporaneousness. They told curious facts about the saint’s life so as legends connected with his good deeds. Our mothers had prepared fish dishes according to the tradition and at the end we dined together as a whole big family. The legend says that St. Nikola is a patron of fishermen and seafarers, bankers and merchants. The Bulgarians also pay tribute to him as a guardian of the family, home and virtue. In our country the festival is a name day of all the people who were named after the saint or have similar names such as Nikolai, Nikola, Nencho, Nikolina, Nikoleta, Nina.

     Учениците от 2”б” клас на НУ”Свети Софроний Врачански” с класен ръководител В.Вълчева, най-сърдечно споделиха празника Никулден с много гости. Сред тях бяха учители, роботещи по проекта, представители на РИО-Враца и на Прокредит банк . Както Свети Николай Мирликийски Чудотворец е помагал на хората, така и ние си дарихме топлина и близост в декемврийската вечер. По много интересен начин учениците пресъздадоха този празник, вплели заедно традиция и съвременност. Те разказаха интересни и любопитни факти около живота на светеца, легенди, свързани с него. Според легендата свети Николай е покровител на рибарите и мореплавателите, на банкерите и търговците. Българите го почитат и като пазител на семейството, дома и добротата. В България празникът се отбелязва и като имен ден на хората, чиито имена са близки до името Николай - Никола, Нейчо, Николина, Николета, Нина.

       To celebrate the festival the Class 2B pupils and their class teacher Mrs Lilyana Lazarova carried out a stuffed carp workshop. All the children were diligent and satisfied with the self-cooked festive menu they laid on the table. At the end of the period aunt Galya, mother of the name day celebrating Nikolai, showed the children how to use the rolling pins she gifted them. 

     В чест на празника учениците от 2в клас с класен ръководител Л. Лазарова организираха никулденска работилница за пълнени шарани. Всички бяха изключително прилежни и доволни, че на празничната трапеза ще има нещо изработено и от тях. В края на часа леля Галя, майка на именика Николай, показа на децата как могат да използват още точилките, които им подари.сряда, 28 ноември 2012 г.

The Christian Family Day


The Christian Family Day has turned into a tradition for the Centre for Work with Children. This year the festival has benn held on 21 November and has been a part of the programme of the current Comenius Regio project. The children gifted a concert to their parents. What we are happy about is that the partents were a part of the preparation process and even participated in the show. 
Празникът на християнското семейство се превърна в традиция в Центъра за работа с деца – Враца.
Тази година се проведе на 21 ноември и бе включен в програмата по проект Коменски, “Съхранение и развитие на културните традиции”.
Децата от Центъра подариха на своите родители концертна програма.
Радващ е фактът, че родителите, както винаги, бяха съпричастни с подготовката на празника. Много от тях участваха и в самата програма.


          
       
     On the Christian Family Day the Class 4G pupils and their parents joined the initiative "A day in the museum with my family". The event was organised by the Regional History Museum. Under the proficient guide of a decorator the children and their parents made costers out of old newspapers, magazines, buttons. The kids showed their parent round the museum in the orle of tour guides. They were assisted by the historian Tihomir Mashov who had taught them before hand. Arranged with favourite family staff "Museum corner of Love" was formed. The children told the others about their favourite belongings and the reasons they are valuable to the families.

      В чест на Деня на християнското семейство учениците от 4-г клас и техните родители, се включиха в инициативата „Един ден в музея с моето семейство”. Организатор бе Регионалният исторически музей. Под вещото ръководство на декоратор, изработиха поставки за чаши от стари вестници, списания, копчета. Разведоха своите близки из залите на музея и бяха техни екскурзоводи. Бяха подпомагани в тази своя нова и необичайна дейност от уредника Тихомир Машов, който предварително ги бе подготвил. Беше създаден и „Музеен кът на любовта” с любими на семействата вещи, за които децата споделиха интересни спомени.петък, 16 ноември 2012 г.

Sports dances group for children deprived of parents’


The Centre for Work with Children sports dances group for children deprived of parents’ care has been working for four years as a part of the Dance with me School. It was involved in the current LLP Regio Partnership.
The group consists of 12 children but about 25 children have been its members so far. During the first year the dancers trained on their own territory without any participation out of the Orphan House. After that children put of the house were able to become a part of the formation. The participants, mainly of Roma origin, feature ear for music and dance talent. Although there were some difficulties with the discipline and adaptation to work in team after hard work all those obstacles have been eliminated. We may say that the children are communicative. They take part in all of the Centre for Work with Children activities, concerts and the summer camps we organise. 

Група по спортни танци от Дом за деца лишени от родителски грижи “Асен Златаров” работи вече четвърта година към Школа по спортни танци “Танцувай с мен” към Център за работа с деца - Враца. Тя е включена в програма “Учене през целия живот”, “Регионални партньорства – Коменски” Проект “Съхраняване и развитие на културните традиции – фактор за превенция на социалното изключване при младите хора”.
Групата е от 12 деца като за тези четири години през Школата са преминали около 25 деца. Първата година тренираха като самостоятелна група без участие на деца извън ДДЛРГ “Асен Златаров”. Третата и четвъртата година в групата беше възможно да се включат и деца извън Дома. Всички в групата работят равностойно. Децата са най–вече от ромски произход, отличават се с музикалност и танцов талант.
Срещахме трудност свързани с дисциплината и тяхната адаптация към работата в екип. Децата са комуникативни. Идват с желание и участва в концерти на ЦРД – Враца, ДДЛРГ “Асен Златаров”, град София и летните лагери организирани от ЦРД – Враца.

вторник, 6 ноември 2012 г.

Touch to the lifestyle of our people in the past


The Class 2B pupils from the local partner St. Sofronii Vrachanski Primary School visited the National Exhibition of arts and crafts in the village of Oreshaka. Founded in 1971, it is the only exhibition of its kind which unites pieces of work of Bulgarian craftsmen from all the ethnographic districts in our country. The children enjoyed the Bulgarian people lifestyle scenes reproduced on canvas with water-colour, mother-of-pearl painting and tapestries.  They observed ceramic vessels decorations, pottery modeling and weaving on a loom. The braver could try themselves. Satisfied with their walk back to the past the pupils shared the way they preserve the traditions and customs in their families.  


Докосване до бита на народа ни в миналото
Учениците от IIб клас на местния партньор - НУ „Св. С. Врачански” – Враца, посетиха Националното изложение на художествените занаяти и приложни изкуства в село Орешак. Създадено през 1971 г., то е единственото изложение в страната, което е събрало на едно място произведения на български майстори от всички етнографски области на България. Децата се докоснаха до сцени от бита на българина, притворени в акварелни платна, седефена живопис и гоблени. Видяха как се рисува върху керамични съдове и как се правят глинените изделия, наблюдаваха тъкане на стан, а по-смелите опитаха и сами.
Доволни от разходката в миналото, учениците споделиха как пазят старите традиции и обичаи в семействата си.
  Мобилност в Естония

За периода от 30.102012-02.11.2012 г. българските партньори осъществиха мобилност в община Куусалу, Естония.
Осем представители на български партньорски институции участваха в конференция „Превенция на социално изключване чрез културните традиции”. Българският партниращ регион представи дейности, проведени с цел проучване и отбелязване на националните ни обичаи и празници като инструмент за приобщаване на децата към техните единни ученически общности. Естонският екип сподели резултатите от анкета, проведена с жители на града, чиято цел е била подбор на традиционни естонски празници и ритуали, както и с включването на културните традиции в учебната програма на СОУ Куусалу.
Конференцията приключи с обществена дискусия.


събота, 21 юли 2012 г.

Pottery

With the financila support of Aliance Balkani Association we have bought pottery wheels. The students' first steps in pottery were assisted by Parvan Dimitrov and Silviya Veselinova. It was difficlut but worthy. The pots were colourly decorated by the students' skillful hands.

Грънчарство
С финансовата подкрепа на Сдружение "Алианс Балкани" закупихме грънчарски колела. Първите стъпки на учениците в грънчарството напътстват Първан Димитров и Силвия Веселинова. Много е трудно, но усилията си струват. Украсените съдове грейват декорирани от сръчните ръчички.
The mummers and martenitsi

Baba marta (Granny Marta) - a unique Bulgarian custom. Enjoy the untraditional martenits too! May all of you be white, red and healthy! (traditional festival wish)

Кукерски маски и мартенички
Баба Марта - уникален български обичай. Насладете се и на една нетрадиционна мартеничка. Бъдете бели и червени, румени засмени!
Кукерските обичаи са една от най-интересните традиции на нашия народ. Нека с нашите кукерски маски прогоним злото от домовете и душите си.Traditional puppets

With the help of Silviya Veselinova from the Ethnographic comlex, the town of Vratsa, we learn how to make puppets ourselves. I believe you will agree that the result is impressive. We even we courageous enough to exhibit them. 


Традиционни кукли
С помощта на Силвия Веселинова от Етнографски комплекс - Враца се учим как сами да си направим кукли. Вярвам ще се съгласите, че резултатът е впечатляващ. Дори събрахме смелост да направим изложба.

понеделник, 2 юли 2012 г.

Spring festival

Пролетен фестивал в ОУ "Васил Левски"
В празника участваха всички деца - рисуваха, пяха, танцуваха, участваха в конкурси за красив пролетен букет и плакат за страна, която са посетили. Беше весело, имаше и награди. Следващата година ще сме порастнали и още по-добри. И как иначе, с хореограф като Петър Вълков.


четвъртък, 10 май 2012 г.

National motives for art lessons

The bird of the soul lives in everyone`s soul. Estonian old tradition is, that the soul bird is decorated with ornaments, which offers protection and brings luck.


Mother's Day

Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May. The Teacher Maarja Sootalu and pupils from the 2b prepared cards and gifts for mothers and grandmothers, and gave them self-grown flowers.

Денят на майката се празнува втората неделя от месец май. Учениците от 2б с преподавател Маря Соталу изработиха картички и подаръци за майките и бабите си и им ги подариха с цветя.
вторник, 8 май 2012 г.

Мобилност в Естония

Важна дейност за постигане на проектните цели е мобилността на партньорите.
За периода от 02-07.05.2012 г. българските партньори осъществиха мобилност в община Куусалу, Естония.
Дванадесет представители на български партньорски институции обмениха практики с естонските партньори.
За периода на мобилността се запознахме с местните естонски институции /кметство, училище, центрове за работа с деца/ и с образователната система в Естония.
Нашето внимание бе насочено към търсене на възможности за превенция от социално изключване на младите хора чрез развитие и съхраняване на културните традиции. Задълбочено се запознахме с начините на организиране на свободното време на учениците и младите хора /спорт, дейности в младежкия и детски центрове/ и с подходите на обучение в учебната дейност. С интерес наблюдавахме моменти от урочни дейности, пролетен бал, фолклорен концерт в младежкия център.
За опознаване на културните традиции допринесе и организираните посещения на културни и исторически места в община Куусалу и в столицата на Естония - Талин.

събота, 7 април 2012 г.

St. Lazar’s day


According to the folklore tradition St. Lazar’s day is the day dedicated to fields, meadows and forests. It is celebrated each year on the last Saturday before Easter and a day before Palm Sunday. Young girls dressed in their prettiest clothes would gather in groups and make a round of the village singing to health, fertility, love and happiness. St. Lazar’s day is a hymn of spring, nature rebirthing for new life, youth and first love excitement and the little lazarki (the young girls to fulfill the ritual) are the flowers of people – their tender and beautiful daughters!
The teachers L. Lazarova and M. Tsvetkova paid tribute to the folk tradition and reenacted the custom with their pupils visiting homes in the quarter of Bistrets, near Vratsa. The beautiful lazarki sang St. Lazar’d Day songs and the hostesses gifted them with eggs to be painted on Holy Saturday for Easter. The girls’ classmate Angel and his family had prepared nice treats for everyone who took part.

Учителите Л.Лазарова и М. Цветкова спазиха българската традиция, като лазаруваха със свои ученици в домове на жителите от кв. Бистрец. Красивите лазарки пяха лазарски песни и бяха дарувани с яйца, парички и сладкиши от стопаните им. Богатата почерпка в дома на Ангел /съученик на лазарките/ бе за всички включили се в празника. 


понеделник, 19 март 2012 г.

Mladentsi – custom from our folklore calendar


Г-жа Геройка Иванова и учениците от ІV-б клас са при малките си приятели от І-в клас. Ще запознаят първокласниците с празника Младенци. Той се празнува на 9 март в чест на 40-те воини мъченици от Севастия. На този ден се прибира червената тъкан, която е изнесена на 1 март „за да се засмее Баба Марта”. Закичва се с мартеница плодно дръвче. Мартеница се слага и под камък, а след 40 дни се гадае. Девойките поръсват с вода и премитат къщите. Стопанинът на къщата удря със сопа 40 пъти в земята. Така събужда змиите и гущерите, които ще излязат на Благовец. Деца обикалят къщите, удрят с метални кутии и гонят злите сили. Стопанка подрежда трапеза с 40 чушки пълнени с боб, 40 сарми и 40 чаши с червено вино. Месят се обредни хлябове, наречени младенци. Шарят се с цев, като пъпките напомнят зърната на детската болест шарката. Мажат се с мед и се раздават на децата, за да я преболедуват по-леко. Първокласниците отговарят правилно на въпросите. Запомнили са обредността на празника.
Моника пее чудесно народни песни!


понеделник, 12 март 2012 г.

The day of Mother Tongue - on March 14

About a million people speak Estonian language in the whole world. Estonian language and culture Day is celebrated on the birth of our famous Estonian poet Kristjan Jaak Peterson whose birthday was on the 14 th of March 1801.On that day a lot of events are held (especially in schools) which are connected with our mother tongue-Estonian and culture.
In our school we have a whole week that is dedicated to the language Day. This year we had visitors from Folk Cultural Centre. A storyteller Piret Päär told folk tales and a folk musician played national folk music. Elementary school children listened to the fairy tales and music very carefully and with interest. During the Mother Tongue Language week several quizzes are held, students write stories and poems. And from the year 1999 it became the national holiday.
Милионни хора говорят естонски език в целия свят. Естонският език и Денят на  културата се празнуват в чест на известния естонски поет Кристиян Яак Петерсон, който е роден на 14 март 1801 г. От този ден много от провежданите събитията (особено в училищата) са свързани с нашия роден език – естонския и културата.
В нашето училище ние имаме цяла седмица,  която е посветена на родния език. Тази година имахме посетители от народния културен център. Питер Пеер разказа народни приказки и показа народни танци пред децата от началното училище, които слушаха и гледаха много внимателно и с интерес.
През седмицата на родния език се проведоха няколко викторини, а ученици писаха разкази и стихотворения.
От 1999 г.  този ден става националнен празник.четвъртък, 1 март 2012 г.

Baba Marta in the St. Sofronii Vrachanski Primary School


Decorating with martenitsa is an old pagan Bulgarian custom to welcome the approaching spring. They are a traditional Bulgarian ritual symbol. It is essentially to wish great health, good luck, and happiness to family and friends. The name "Martenitsa" is taken from the Bulgarian word for March, or, as a legend tells, it comes from an angry old lady called Grandma Marta - Baba Marta in Bulgarian. The Martenitsa is made of twined red and white threads - woollen, silk, or cotton. The white is a symbol of strength, purity and happiness. The red is associated with health, blood, conception, and fertility. The most typical Martenitsa represents two small wool dolls male and female. The tradition requires attaching of other symbols – a garlic clove, beads, a small coin.
            When someone gives you a Martenitsa you should wear it either pinned on your clothes or on your left-hand side or as a bracelet or necklace. They are usually worn until you see a stork, or a fruit tree in blossom for the first time in the season. After that you can tie it on a blossoming tree for fertility. It is believed that the Martenitsa bring health, happiness and longevity. In some parts of the country people put martenitsas under a stone and later use them to tell fortunes. If in a month’s time there are ants under the tree, the year will be fertile and lucky.

Киченето с мартеници е обичай с хилядолетна традиция, който поставя началото на пролетта. Мартеницата е типичен български обреден символ. Закичва се за здраве и дълъг живот, за плодовитост и изобилие. Първите мартеници, предназначени за окичване на хора и добитъка, са били само усукан бял и червен вълнен конец без прибавки към него. Майсторила ги е най-възрастната жена в къщата, която с мислите си е предавала на мартеницата пожелания за здраве и благоденствие.  В традиционната българска мартеница са включвани и други елементи: брадичката на чесъна (за предпазване от зли демони),  мъниста (против уроки), паричка (за благополучие). Те изпълнявали ролята на амулет. Народното чувство за красота, която създава оригинално творчество, се проявява по-късно и мартениците стават все  по- разнообразни.
 Хората  носят мартениците отляво до сърцето, като гривна или гердан. Свалят се, когато се види щъркел, лястовичка или цъфнало дърво и се завързва на плодно дърво. В някои  части на България пък я поставят под камък и след време по нея се гадае каква ще бъде годината. Ако след един месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна и удачна.неделя, 26 февруари 2012 г.

сряда, 22 февруари 2012 г.

Мartenitsi


The project team organized a meeting with  Yordanka Mankova, Head of Ethnography Department at the Regional History Musem in VratsaThe pupils from Class 1V, 3V and 4V listened with great interest to the lecture and learnt interesting facts about the symbols and origin of martenitsi, the traditional customs of the most Bulgarian ritual – decorating with martenitsi. The children are going to apply the gained knowledge while organizing the martenitsi workshop during the following weeks.

Eкипът на проект „Превенция чрез културните традиции” организира среща със ст.н.с. д-р Йорданка Манкова,  завеждащ отдел „Етнография” към Регионален исторически музей във Враца. Учениците от Ів, ІІІв и ІVв класове изслушаха беседа, от която научиха интересни факти свързани с произхода и  символиката на мартеницата, традиционната обредност и ритуалите свързани с най-българския обичай – киченето с мартеници. Знанията, които получиха, ще приложат през следващата седмица при организиране на мартенски работилници по класове.
сряда, 15 февруари 2012 г.

Shrove Tuesday


Shrove Tuesday is already from the old times a day that is connected with joy and fun , not with jobs. This is probably because of the knowledge that spring is on the way. But the Catholic Church  declares a long Lent. During that time   giving up eating meat was necessary. So before the Lent (that was without entertainment and fun) it was just needed to have some good time.
Shrove Tuesday is an extraordinary chance to make the following year better for yourself.
For that you mustn`t forget three things.
1) Sliding- that forecasts the growth of flax-this means wealth and success.
The old Estonians didn`t go sledging so much, they rode horses. If you rode a long distance with a horse, you got  good and tall flax.
2) Eating the pigs` trotters.Then the pigs were healthy ( and also your stomach was full)
Besides that eating peasoup and Shrove buns  is  traditional. In the old times also barley bread was eaten, which is the  predecessor of the nowadays muffins.
3) And to have easygoing and sorrowless life, rugballs and strawdolls were made and put into the forests.(that also meant a good cattle, better flax and corn that year)
It was an important tradition  to make spinning tops of the bones of pigs. They were made of bones, nowadays of buttons.
Shrove Tuesday was a women`s  day.On that day most of the jobs for Women were forbidden. The only job that was in favor of, was entwining bands. But it was recommended to cut hair and comb them often  to make them shiny and bright.
And the spinsters wereallowed only on that day to go and propose a man to marry her. Just take your chance!
This year Shrove Tuesday is the 21st February.


 
Сирни вторник е ден, на който не се работи и от стари времена е съпроводен с радост и забавления. Това е вероятно така, защото всички знаят, че пролетта е на път, но католическата църква обявява дълги пости, по времето на които не се яде месо.
Сирни вторник е чудесна възможност да направите идващата  година по-добра за себе си.
За това вие не трябва да забравите три неща:
1) Пързаляне -  означава богатство успех и прогнозира и растежа на лена. Старите естонци не са се пързалят с шейни, а са яздили коне. Ако са изминавали дълъг път в езда, ще имат висок лен.
2) Ядене на  свински крака – така  свинете ще са здрави  (а също така и вашият стомах ще е пълен). Освен това се яде супа от грах и кифлите със сирене също са традиционна храна. Предшественик на днешните кифли е бил ечемичният хляб.
3) Поставяне в гората на топка за ръгби и кукла от слама - за безгрижен живот с по-малко нещастия (също означава добър едър добитък, по-добър лен и зърно през годината)
Важна традиция е правенето на въртящо се на конец  топче от кокалче на прасе. Днес свинското кокалче може да бъде заменено с копче. 
Сирни вторник е бил и ден на жената. На този ден повечето женска работа е забранена. Само на този ден е разрешено старите моми да отидат при мъж и му направят предложение да встъпят в брак. Не изпускайте този шанс!
Тази година Сирни вторник е 21-вия февруари.

понеделник, 13 февруари 2012 г.

Making bread

Breadmaking is a very old custom, that has come quite common even nowadays. This is also because our Estonian president`s wife likes to bake and make bread and she has advertised it over tv, so peole today have come closer to their roots and make simpler foods . In many families people make the dough themselves and bake bread.
Our history teacher and also a parent Merja bakes bread herself and she talked about baking bread to the 1st class students and home economics class students. They made the dough all together and everybody could taste it. As the old tradition says, you have to sing during making the dough, then the dough really comes right.
In the end the breads were put into the oven. Everybody could taste a piece of hot bread.
Месенето на хляб е много стар обичай. В много семейства хората се забавляват и сами правят тестото и печат хляба. Нашият учител по история, родител на Меря, показва пред първокласниците как  се меси и пече хляб. Направиха тестото заедно, опитаха вкуса му  и го поставиха в пещта. След изпичането, всеки опита парче горещ хляб.


събота, 21 януари 2012 г.

Our children present a birth ritual

In the past when there were no hospitals old women were the ones to assist pregnant women to give birth. On 21 January we celebrate a day in honour of those old women. They were called “grandmothers” of the village and people paid great respect to them.
Our children studied the ritual and made a reconstruction. Some young “actors” presented the custom of the babies being washed by the “grandmother”. She used to prepare a bunch of basil and spray water in the houses where the new born babies were, then one of the mothers helped her wash her hands and finally all the mothers gifted the “grandmother” with hand-made embroidered gowns, knitted stockings, towels, etc.
The young actors were dressed in traditional costumes and had arranged pottery vessels with traditional dishes on a small wooden table. The children performed the ritual twice – to their classmates and the elderly people in a pensioners’ club.

Бабинден е български народен празник в чест на бабата акушерка. Корените на празника се крият в дълбока древност. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките. Въпреки че днес дължим помощта за появата на новия живот на професионалната родилна помощ, бабите си остават първите помощници на младите семейства в отглеждането на децата. За този всеотдаен труд, грижи и внимание, бабите получават най-ценната награда – чистата, неподправена, искрена детска обич. Детето я разкрива с отношението си, с усмивката на грейналото личице, със сияещите от радост очи, с протегнатите за прегръдка ръце.
По повод празника учениците от Iв клас с кл. р-л г-жа Лиляна Лазарова поканиха своите баби в класната стая и ги поздравиха с песни и стихове. На сцената беше показана възстановка на обичая с даруването на бабата, къпането на бебетата и ръсенето на къщата за здраве. В празника като актьори се изявиха г-жа Калина Николова, Елица Малинова и ученици от ІV-в клас с кл. р-л г-жа Маргарита Цветкова. На самия ден на празника - 21 януари – групата от актьори и рецитатори гостува на Пенсионерски клуб, кв. Кулата. Децата показаха и там какво са научили за обичая. Бабите (и дядовците) от квартала се бяха подготвили и наредили синия с традиционни гозби, битов кът с люлка, които помогнаха за пренасянето години назад в миналото на народа ни.